Click & collect in 1 van onze winkels
Meer dan 15000 artikelen op voorraad
Snelle en veilige bezorging
0
0
Click & collect in 1 van onze winkels
Meer dan 15000 artikelen op voorraad
Snelle en veilige bezorging

Algemene voorwaarden

4GEEKS.BE

Europalaan 132, 3600 Genk

+(32) 89 46 46 96

[email protected]

ABConsult BV

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van 4GEEKS.be maakt onderdeel uit van 4GEEKS met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Rootenstraat 8 bus 71 BTW BE 0727.841.082, (hierna “4GgEKS.BE” genaamd) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar online winkel aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van 4geeks.be houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door 4geeks.be aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De verzendkosten worden steeds apart vermeld en zijn afhankelijk van de gekozen methode, gewicht en bestemming. De verzendkosten zijn voor geen enkel order gratis.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden 4geeks.be niet. 4geeks.be is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 4geeks.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken worden door 4geeks.be.

4geeks.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

via bankkaart

Paypal

4geeks.be gebruikt Mollie als betaalplatform en biedt de betaalmethodes aan via dit platform.

De producten die via deze e-commerce website worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door 4geeks.be

4geeks.be is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Luxemburg, Nederland of Frankrijk. Andere landen zullen stelselmatig toegevoegd worden.

De levering gebeurt door Bpost/DPD of DHL. De keuze wordt bepaalt door 4geeks.be en is afhankelijk van een aantal factoren.

Elk order wordt in zijn geheel pas verstuurd als alle items op voorraad zijn. Deelleveringen zijn mogelijk op aanvraag en zijn onderhevig aan extra verzendingskosten. Gelieve ons hiervoor te contacteren via [email protected]

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling (enkel artikelen op stock).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan 4geeks.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door 4geeks.be was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van 4geeks.be.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van 4geeks.be te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

Artikelen gekocht tijdens promoties worden niet retour aanvaardt of kunnen niet geannuleerd worden. Dit geldt zowel voor aankopen in de winkel als online.

Condition/Collector Notes Funko

Funko Pops/producten kunnen kleine verf- of verpakkingsimperfecties vertonen. Funko houdt geen rekening met deze gebreken. Hoewel we ernaar streven om alle bestellingen in de beste staat te verzenden, kunnen we geen retourzendingen accepteren vanwege kleine gebreken of kleine schade aan de verpakking. Bij het plaatsen van de bestelling gaat U hier mee akkoord.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij 4geeks.be

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen, tenzij anders bepaald, zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, gegeven dat het herroepingsrecht van toepassing is op het door de klant bestelde goed of dienst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant 4geeks.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) tijdig op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant moet de goederen onmiddellijk na zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, terugzenden of overhandigen aan 4geeks.be. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant tenzij anders overeengekomen.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt 4geeks.be zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Het herroepingsformulier kan hier gedownload worden: DOWNLOAD

Artikel 8: Garantie

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met 4geeks.be klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan 4geeks.be.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant 4geeks.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 2 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van 4geeks.be is bereikbaar op het telefoonnummer +32 89 46 46 96, via email op [email protected] of per post op het volgende adres Rootenstraat 8 bus 71, 3600 Genk

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover 4geeks.be beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt 4geeks.be zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, 4geeks.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:, de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot 4geeks.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, 4geeks.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

4geeks.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op [[email protected]].

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer, gsm of tablet geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door 4geeks.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van 4geeks.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

4geeks.be kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

Voor alle andere vragen

Bel ons

Ma. t/m Vr. bereikbaar van 10:00 tot 17:00

+32 (0)89 46 46 96

Social media

Volg ons

4,4Review LogoWij scoren een 4,4 op Google

4GEEKS

Europalaan 132
3600 Genk
België Bekijk op Google Maps

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »